Terapia szumów usznych
Pracownia Protezowania Słuchu

Badania zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

Zaburzenie przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD) jest zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego. Występuje pomimo prawidłowego słuchu, ponieważ APD to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD to nie problem ze słuchem. Dzieci, które cierpią na APD mają trudności:

 • z koncentracją,
 • z rozumieniem mowy w hałasie,
 • rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  z uczeniem się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych).

U pewnej grupy dzieci zaburzenia te współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy, a także z autyzmem.

Symptomy

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego jest szczególnie ważny u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, gdyż może mieć poważny wpływ na osiągnięcia szkolne i perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.
Dzieci z podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej mają trudności:

 • ze zrozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar hałas (np. szkoła),
 • ze skupieniem uwagi przy dźwiękach z otoczenia,
 • w uczeniu się,
 • nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
 • często „wyłączają się”, myślami są gdzie indziej, sprawiają wrażenie nieobecnych.

Szacuje się, że APD dotyczy ok. 2-3% dzieci w wieku szkolnym, jednak powszechność objawów sugerujących zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego może wskazywać, że odsetek ten jest znacznie wyższy. Na wzrost liczby dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową przy prawidłowym słuchu, wpływa szybki rozwój społeczeństwa informatycznego w ostatnich latach. Nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (Internet, gry komputerowe, tablet, telewizja) powoduje, że zmieniają się wzorce percepcji i analizy informacji. Upośledzone zostają możliwości filtrowania i selekcji informacji, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Przyczynia się od tego również ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach dzieci z rodzicami oraz z rówieśnikami. Dodatkowo na powstanie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchu u dzieci mogą mieć wpływ powszechne choroby u małych dzieci (wiek przedszkolny i wcześniej) typu: przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, niektóre alergie, urazy czaszkowo-mózgowe, przerost trzeciego migdałka.

Diagnoza APD

W naszym ośrodku w Poznaniu w celach diagnostycznych centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego APD oraz ryzyka tych zaburzeń korzystamy z platformy APD Medical. Zawiera ona baterie znormalizowanych testów psychoakustycznych skonstruowanych dla metody Neuroflow ATS® oceniających wyższe funkcje słuchowe:

 1. TRW – test reakcji wzrokowej
 2. TRS – test reakcji słuchowej
 3. ASPN-S –  adaptacyjny test rozumienia  słów w szumie
 4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy
 6. FPT – test sekwencji częstotliwości
 7. GDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
 8. DLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

Testy te są dostosowane dla trzech grup wiekowych: 4-5 lat; 6-7 lat, 8-12 lat. Możemy je wykonać od 4 roku życia u dzieci mówiących i współpracujących. W wieku 4-6 lat badania określają ryzyko wystąpienia zaburzeń APD. Od 7 roku życia możemy postawić diagnozę audiologiczną, potwierdzającą centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Dzieci ze zdiagnozowanym APD lub podejrzeniem ryzyka zaburzeń mogą skorzystać z terapii Neuroflow ATS® .
Neuroflow Terapia ATS®  jest aktywną formą treningu. Przygotowana jest na podstawie wyników badania diagnostycznego i stopień jej trudności jest dostosowywany do możliwości dziecka. Rodzaj ułożonych ćwiczeń zależy od podtypu klinicznego do jakiego zostało zakwalifikowane dziecko i od jego wieku. Podczas wykonywania treningu skala trudności zmienia się w sposób adaptacyjny, co pomaga dziecku rozwinąć umiejętności w jego indywidualnym tempie.
Trening odbywa się 3 razy w tygodniu, przy czym każda sesja trwa ok. 20-30 minut. Może być przeprowadzony w domu dziecka lub w naszej placówce. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6 miesięcy.

Opracowanie na podstawie materiałów autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.

opinieOpinie Klientów

Bardzo dziękujemy za przesłane opinie,zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom klientów .

 

dowiedz się więcej
AkceptujęW treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.. Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest IWONA KRÓL zam. Gniezno ul.Borowa 11 , FONO-MEDICA IWONA KRÓL, z siedzibą w Gnieźnie ,uL.Farna 1/1 ,  Nip 7841076867

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod adresem fonomedica@gmai.com Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy świadczenia usług medycznych polegających na wykonywaniu usług protetycznych, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy świadczenia usług medycznych.

Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do:

 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
 • marketingu produktów i usług podmiotów, które z nami współpracują,
 • przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy (firmy), adresu lub siedziby,
 • potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi pod wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne w celu umożliwienia nam potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Przetwarzanie Państwa danych jest w tym wypadku  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi to podstawę przetwarzania danych na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c)  w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą,NFZ
 • kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • operatorom pocztowym,
 • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.     

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przetwarzać będziemy przez cały okres jej trwania, a po jego upływie przez okres niezbędny ze względu na przepisy Ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia, przepisy rachunkowe i podatkowe oraz bieg terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona),
 • dane osobowe przetwarzane celem podejmowania działań marketingowych w związku
  z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przestaną być przetwarzane
  w przypadku, gdy zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?

 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.